1. അംബുജാക്ഷി

    സം. -അക്ഷീ

      • നാ. താമരയിതള്‍പോലെ മനോഹരമായ കണ്ണുകളുള്ളവള്‍, സുന്ദരി
X