1. അംബുജാസനന്‍

    സം. -ആസന

      • നാ. താമരയില്‍ വാസമാക്കിയിട്ടുള്ളവന്‍, ബ്രഹ്മാവ്
X