1. അംബുജേക്ഷണ

    സം. അംബുജ-ഈക്ഷണാ

      • നാ. അംബുജാക്ഷി
X