1. അംബുദം

    സം. -ദ

      • നാ. മേഘം
      • നാ. മുത്തങ്ങ
X