1. അംബുദവാഹനന്‍

    സം. അംബുദ-വാഹന

      • നാ. മേഘങ്ങളില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നവന്‍, ഇന്ദ്രന്‍
X