1. അംബുധി

    സം. -ധി

      • നാ. നാല് എന്ന സംഖ്യ
      • നാ. അംബുനിധി, സമുദ്രം
X