1. അംബുധികാഞ്ചി

    സം. അംബുധി-കാഞ്ചി, -മേഖലാ "സമുദ്രം അരഞ്ഞാണായിട്ടുള്ളവള്‍"

      • നാ. ഭൂമി
X