1. അംബുധിപ്രസവ

    സം. -പ്രസവാ

      • നാ. കറ്റാര്‍വാഴ
X