1. അംബുനാമം

    സം. അംബു-നാമന്‍ "ജലപര്യായം"

      • നാ. ഇരുവേലി
X