1. അംബുപാതം

  സം. -പാത

   • നാ. വെള്ളച്ചാട്ടം
   • നാ. ഒഴുക്ക്
   • നാ. അരുവി
X