1. അംബുഭൂഷണന്‍

    സം. -ഭൂഷണ

      • നാ. വരുണന്‍
X