1. അംബുഭൃത്ത്

  സം. -ഭൃത് "ജലത്തെ ഭരിക്കുന്നത്"

   • നാ. സമുദ്രം
   • നാ. മേഘം
   • നാ. മുത്തങ്ങ
   • നാ. അഭ്രകം
   • നാ. വെള്ളം ചുമക്കുന്നവന്‍
X