1. അംബുയന്ത്രം

    സം. യന്ത്ര

      • നാ. നാഴികവട്ട
X