1. അംബുരാജന്‍

    സം. -രാജന്‍

      • നാ. സമുദ്രം
      • നാ. വരുണന്‍
X