1. അംബുരുഹ

    സം. -രുഹ

      • നാ. ഓരിലത്താമര
      • നാ. ചീനപ്പരുത്തി
X