1. അംബുരൂഹം

    സം.

      • നാ. താമര
      • നാ. ജലത്തില്‍ മുളയ്ക്കുന്നത്
X