1. അംബുവല്ലിക

    സം. -വല്ലികാ

      • നാ. പാവല്‍
X