1. അംബുവാഹി

    സം. -വാഹിന്‍

      • നാ. മേഘം
      • നാ. വെള്ളം ചുമക്കുന്നവന്‍
X