1. അംബുവേതസം

    സം. -വേതസ

      • നാ. ആറ്റുവഞ്ഞി
X