1. അംബുസൂര്‍പ്പിക

    സം. -സൂര്‍പികാ "വെള്ളത്തില്‍ ഇഴഞ്ഞുനടക്കുന്നത്"

      • നാ. മുത്തുച്ചിപ്പി
X