1. അംബൂജാതം

    സം. അംബു-ജാത

      • നാ. വെള്ളത്തില്‍ ജനിച്ചത്, താമര
X