1. അംഭസ്സാരം

    സം. അംഭസ്-സാര

      • നാ. മുത്ത്
X