1. അംഭാജജന്മാവ്

    സം. -ജന്മന്‍

      • നാ. ബ്രഹ്മാവ്
X