1. അംഭോജയോനി

    സം. -യോനി

      • നാ. ബ്രഹ്മാവ്
X