1. അംഭോജവൈരി

    സം. -വൈരിന്‍

      • നാ. താമരയുടെ ശത്രു, ചന്ദ്രന്‍
X