1. അംഭോജസായകന്‍

    സം. -സായക

      • നാ. കാമന്‍
X