1. അംഭോജാലയന്‍

    സം. -ആലയ

      • നാ. അംബുജവാസന്‍, ബ്രഹ്മാവ്
X