1. അംഭോജാസനന്‍

    സം. -ആസന

      • നാ. അംഭോജാലയന്‍
X