1. അംഭോദം

    സം. അംഭസ്-ദ

      • നാ. മുത്തങ്ങ
      • നാ. ജലത്തെപ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്, മേഘം
X