1. അംഭോധരം

    സം. -ധര "ജലത്തെ ധരിക്കുന്നത്"

      • നാ. മേഘം
      • നാ. മുത്തങ്ങ
X