1. അംഭോധി

    സം. -ധി

      • നാ. നാല് എന്ന സംഖ്യ
      • നാ. അംബുധി, ജലനിധി, സമുദ്രം
X