1. അംഭോധിനാഥന്‍

    സം. -നാഥന്‍

      • നാ. വരുണന്‍
X