1. അംഭോധിപല്ലവം

    സം. -പല്ലവ

      • നാ. പവിഴം
X