1. അംഭോനിധി

    സം. -നിധി "അംഭസ്സുകളുടെ നിധി"

      • നാ. സമുദ്രം
X