1. അംശകം

  സം.

   • നാ. പങ്ക്
   • നാ. ദിവസത്തിന്‍റെ മുപ്പതില്‍ ഒരു ഭാഗം
   • നാ. രാശിയുടെ ഒരു ഭാഗം
X