1. അംശവസ്ത്രം

    സം. -വസ്ത്ര

      • നാ. ക്രിസ്തീയപുരോഹിതന്മാര്‍ മതപരമായ ചടങ്ങുകളില്‍ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം
X