1. അംശാവതാരം

    സം. -അവതാര

      • നാ. ഈശ്വരന്‍റെയോ മറ്റുദേവതകളുടെയോ അംശം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കുന്ന അവതാരം. ഉദാ: ബാലി
X