1. അംശുകം

  സം.

   • നാ. ഉത്തരീയം
   • നാ. വസ്ത്രം
   • നാ. നേര്‍ത്ത വെളുത്ത വസ്ത്രം
   • നാ. ഒരു ഔഷധി
X