1. അംശുമാലി

  സം. -മാലിന്‍

   • നാ. കിരണസമൂഹമുള്ളവന്‍, സൂര്യന്‍
   • നാ. ചുവന്ന പൂവുള്ള എരിക്ക്
   • നാ. പന്ത്രണ്ട് എന്ന സംഖ്യ
X