1. അംശുല

    സം.

      • വി. പ്രകാശമുള്ള, ശോഭയുള്ള
X