1. അംസതാപം

    സം. -താപ

      • നാ. തോളിന്‍റെ ചൂട്, ഒരു രോഗം
X