1. അംസപഥം

    സം. -പഥ

      • നാ. തോള്‍ച്ചുമട്ടുകാരുടെ വഴി
X