1. അംസഭാരി

    സം. -ഭാരിന്‍

      • നാ. തോള്‍ചുമടുചുമക്കുന്നവന്‍
X