1. അംസേഭാരന്‍

    സം. -ഭാര

      • നാ. അംസഭാരി
X