1. അംഹനം

    സം.

      • നാ. മാറിടംകൊണ്ടൂള്ള ഗമനം, പാമ്പിനെപ്പോലെയുള്ള ഇഴച്ചില്‍
X