1. അം1

   •   തിര്യഗ്ജന്തുക്കളുടെയും അചേതനപദാര്‍ഥങ്ങളുടെയും മറ്റും പേരായ അകാരാന്തപുല്ലിംഗശബ്ദങ്ങള്‍ സംസ്കൃതത്തില്‍നിന്നും മറ്റും മലയാളത്തില്‍ നപുംസകശബ്ദങ്ങളായി സ്വീകരിക്കുമ്പോള്‍ അന്ത്യമായ അകാരത്തിന്‍റെ സ്ഥാനത്തുവരുന്ന ശബ്ദം. ഉദാ: സം.അശ്വ: - മ. അശ്വം. സം. കാല: - മ. കാലം. ഇത്യാദി.
 2. അം2

   •   നപുംസകലിംഗത്തിലുള്ള പല മലയാളനാമപദങ്ങളുടെയും അന്തം. സംസ്കൃതത്തിലെ നപുംസകനാമങ്ങളുടെ അന്തത്തിലെ "അം"-ല്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണിത്. മരം, വെള്ളം ഇത്യാദി ശുദ്ധമലയാളരൂപങ്ങളിലും ഇതു കാണപ്പെടുന്നു എന്നതു തന്നെ തെളിവ്. ഇതു നപുംസകലിംഗപ്രത്യയമാണെന്നും അല്ല വെറും അംഗപ്രത്യയമാണെന്നും രണ്ടുപക്ഷമുണ്ട്. മരം, വെള്ളം തുടങ്ങിയ ദ്രവ്യനാമങ്ങളില്‍ ലിംഗപ്രത്യയമായും അനക്കം, ആട്ടം മുതലായ ക്രിയാനാമങ്ങളില്‍ അംഗപ്രത്യയമായും എടുക്കാമെന്ന് മറ്റൊരഭിപ്രായം.
 3. അം3

   •   ഒരു കൃതികൃത്പ്രത്യയം. ഉദാ: ഓട്ടം, ചാട്ടം, പിണക്കം.
 4. ആം

  <ആകും

   • വ്യാക. ആകുന്നു, ആണ്, ആകും, ആയിരിക്കും, ഭവിക്കും. (ആഖ്യാതമായി പ്രയോഗം)
   • വ്യാക. കഴിയും, പ്രാപ്തിയുണ്ടാകും
   • വ്യാക. കൊള്ളത്തക്കതാണ്, നന്നാണ്
   • വ്യാക. ഒരു ഭാവിപ്രത്യയം. ഇതു പേരെച്ചപ്രത്യയമായും നില്‍ക്കും
   • വ്യാക. അനുജ്ഞായകപ്രത്യയം. ഉദാ: കാണാമ്പോകാം
   • വ്യാക. പൂരണിതദ്ധിതപ്രത്യയം, ആകുന്ന, ആയ
X