1. അകങ്കാലന്‍

      • നാ. തിറയാട്ടത്തിലെ ഒരു ദേവത
X