1. അകച

    സം. അ-കച

      • വി. കചം (മുടി) ഇല്ലാത്ത
X