1. അകഞ്ചുകിത

    സം. അ-കഞ്ചുകിത

      • വി. കഞ്ചുകം ധരിക്കാത്ത
X