1. അകടവികടം

    അകടവികട്

      • നാ. നേരംപോക്ക്, വികൃതിത്തരം
      • നാ. കീഴ്മേല്‍ മറിയല്‍
X